top of page

לא אחת אני נשאלת באשר לזכויות הבסיסיות המגיעות לכל עובד ועובד. חוקי העבודה אשר קובעים את הזכויות הבסיסיות המגיעות לעובד לא ניתנות לוויתור על ידי המעביד. לעיתים קרובות, עובד זכאי לזכויות מכוח הסכמים קיבוציים / מכוח צווי הרחבה שמוציא שר התעשייה המסחר והתעסוקה. במסגרת פעולותיי כמייצגת הנני פועלת לשם בחינת המקור החוקי החל על העובד/ מקום העבודה הספציפי ובחינת המגיע לעובד בשל כך על מנת לוודא כי העובד מקבל את מלוא הזכויות המגיעות לו וכי המעסיק משלם את כל הנדרש ממנו על מנת שלא יהיה חשוף לתביעה. 

כל מעביד חייב למסור לעובדו הודעה בכתב המפרטת את תנאי העבודה, הכוללים את מלוא הפרטים הקשורים לעבודה בהתאם לרשימה הקבועה בחוק לא יאוחר מ- 30 ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו. 

זכות העובד לקבל את שמגיע לו הינה זכותו הבסיסית של כל אחת ואחד מאיתנו לרבות קבלת תשלום בעבור ימי חופשה, ימי מחלה, דמי הבראה, פיצויי פיטורין, הודעה מוקדמת, הפסקות, שעות נוספות, דמי נסיעה, שכר מינימום וכד'.

במסגרת טיפולי אני עורכת בחינה מקיפה של תלושי השכר והסכומים ששולמו לעובד למול הזכויות המגיעות לו מכוח הדינים החלים על מקום עבודתו ומציגה בפני העובד/ המעסיק את החוסרים על מנת שישקלו את אופן התנהלותם. הנני מלווה את העובד / המעסיק לאורך כל הדרך הן בשלב הקבלה לעבודה והראיון , בשלב חוזה ההעסקה, במהלך העבודה ובסיום יחסי עובד מעביד תוך בדיקה כי זכויות העובד לא נפגעו וכי המעסיק פעל כנדרש וביצע את המוטל עליו.
 

ייצוג בדיני עבודה

ליצירת קשר במידה וזכויותיך נפגעו 

Success! Message received.

bottom of page